Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010

Revelations chapter XIIII verse II

μακάριοι οι ακροβατήσαντες είς την κόψιν του ξυραφιού
διότι μόνον αυτοί δύνανται να κατανοήσουν πλήρως 
τας επιλογάς αυτών